Sứ mệnh là gì nhỉ ?
Sứ mệnh của công ty là một khái niệm dùng để xác định các mục đích của công ty, những lý do công ty đó ra đời và căn cứ tồn tại, phát triển của nó. Sứ mệnh của công ty chính là bản tuyên ngôn của công ty đó đối với xã hội, nó chứng minh tính hữu ích và các ý nghĩa trong sự tồn tại của công ty đối với xã hội.

nhóm đây

thành công
dowload 
âm thầm
từ thị trường
để giúp bạn
chỉ bạn mà  thôi...

1 triệu
trader
bất 
bại

Lan tỏa

ông già đầu tư

Tôi thực sự hài lòng về cách vận hành thứ tư duy đơn giản và dài hạn/ Nó giành cả cho bạn 
và lan tỏa sứ mệnh của tôi

Toàn bộ cho bạn và mãi mãi như vậy